Brzozowy Kąt – Ojczyzna Jasi
Obecny pow. radzyński

Obecny pow. radzyński

Jasia urodziła się w Brzozowym Kącie, w południowej części Podlasia. Jest to dość duża wieś aktualnie leżąca w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska. Druga miejscowość o tej samwj nazwie położona jest w woj. mazowieckim w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia.

Brzozowy Kąt swoją nazwę zapewne zawdzięcza przewadze brzóz w drzewostanie krajobrazu. Według danych za 2007 r. w Brzozowym Kącie zamieszkiwało 436 osób. Z instytucji publicznych aktualnie istniejących należy wymienić szkołę podstawową i straż pożarną. Brzozowy Kąt związany jest administracyjnie, ekonomicznie i edukacyjnie z Komarówką Podlaską. Od erygowania parafii w Komarówce Podlaskiej / 1710 /należy do jej wspólnoty parafialnej. Moja żona Jasia, z domu Juszczyńska, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Komarówce – rocznik 1964/65. Jej wychowawczynią była Izabela Potocka, a dyrektorem Julian Beń.

Komarówka Podlaska

Komarówka Podlaska

1

1a

2
48e81e9f6dd80853a9d88f0104f1a8fe24fefaf34955a9ffd40fd928ed922278

5

6

7

8

Nieistniejący kościół św. Piotra i Pawła, fundacji Cecylii Wysiekierskiej.

Nieistniejący kościół św. Piotra i Pawła,
fundacji Cecylii Wysiekierskiej.

 Zdjęcie przedstawia zniszczoną podczas wojny wieżę obecnego kościoła. Fotografie obydwu kościołów pochodzą z pracy L. Zugaja, Dzieje samorządności i adm. w Komarówce Podl.

Zdjęcie przedstawia zniszczoną podczas wojny wieżę obecnego kościoła.
Fotografie obydwu kościołów pochodzą z pracy L. Zugaja, Dzieje samorządności i adm. w Komarówce Podl.

Obecny Kościół w Komarówce Podl. pw. św. Piotra i Pawła. fot. JW

Obecny Kościół w Komarówce Podl. pw. św. Piotra i Pawła. fot. JW

Ołtarz główny w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Komarówce Podl. fot. JW

Ołtarz główny w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Komarówce Podl. fot. JW

Cmentarz w Komarówce Podlaskiej. zdj. JW

Cmentarz w Komarówce Podlaskiej. zdj. JW

UG w Komarówce Podlaskiej

UG w Komarówce Podlaskiej

LO w Komarówce Podl. ,fot. JW

LO w Komarówce Podl. ,fot. JW

Zespół Oświatowy w Komarówce Podl. , fot.JW

Zespół Oświatowy w Komarówce Podl. , fot.JW

Z Komarówki do Brzozowego Kąta przez Kanał Wieprz - Krzna., fot. JW

Z Komarówki do Brzozowego Kąta przez Kanał Wieprz – Krzna., fot. JW

Kapliczka przydrożna na trasie Komarówka Podl.- Brzozowy Kąt

Kapliczka przydrożna na trasie Komarówka Podl.- Brzozowy Kąt

 Kapliczka na rozstajach dróg w Brzozowym Kącie /przy szkole/, fot. JW


Kapliczka na rozstajach dróg w Brzozowym Kącie /przy szkole/, fot. JW

Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie., fot. JW

Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie., fot. JW

Straż Pożarna w Brzozowym Kącie. fot. JW

Straż Pożarna w Brzozowym Kącie. fot. JW

Na tzw. Zalesiu. fot. JW

Na tzw. Zalesiu. fot. JW

Na Zalesiu. fot. JW

Na Zalesiu. fot. JW

W drodze do Walinny. fot. JW

W drodze do Walinny. fot. JW

Ta piękna kraina w swojej historycznej przeszłości doznawała wielu upokorzeń z racji swojego położenia geograficznego. W okresie średniowiecznym była obszarem buforowym pomiędzy Koroną, a Wielkim Księstwem Litewskim. Józef Geresz, były nauczyciel LO w Międzyrzeczu Podlaskim, a obecnie nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, w odcinku 5 z cyklu”Z dziejów Podlasia” drukowanych przez Katolickie Echo Podlasia pisze: ” Jest wiek XIII, upadł plan powołania biskupstwa w Łukowie utrącony przec Krzyżaków, Jaćwingowie dokonują łupieżczych napadów na Podlasie. Z północy zagrażają Krzyżacy, od wschodu praw do ziem Podlasia rości sobie książe halicki, który podburza przeciw Leszkowi Czarnemu. Zwycięskie wojska co kilka lat pustoszą podlaskie chaty, niszczą wioski, ziemia przechodzi z rą do rąk.”Jaćwież pustoszyła ziemie Podlasia do połowy XIII w. W 1278 r. Leszek Czarny rozgromił Jaćwingów w skutecznej bitwie w okolicach Łukowa. Kres najazdom ze wschodu i północy położyła Unia Lubelska,a względny pokój sprzyjał zasiedleniom Podlasia. W kwietniu 1569 r. Sejm polski przyjął inkorporację Podlasia do Korony. Z tego okresu pochodzą informacje pisane m.in. Brzozowym Kącie. Znajdujemy je w dokumencie lustracyjnym z 1570 roku, który został sporządzony przez lustratorów w osobach: ks. kanonik Jan Borukowski – sekretarz królewski, senator Rafał Śladkowski i poseł Gabriel Masłowski. W dokumencie zawarty jest opis stanu gospodarczego starostwa wohyńskiego świeżo włączonego do woj. podlaskiego.Za Józefem Gereszem, odc. 23, Z dziejów Podlasia, Katolickie Echo Podlasia 26/2006 – lustratorzy zapisali, że starostwo wohyńskie składało się z : dwóch miast, Wohynia i Łomaz oraz 30 wsi, do których należały – Oszowa /obecnie Ossowa /Derewiczna, Rudno, Wiski, Brzozowkąt / obecnie Brzozowy Kąt/ Królewbród/obecnie Kolembrody/,Walina /obecnie Walinna/,Fortel /obecnie Ortel /,Kościankowo /obecnie Koscieniewicze /,Lubienka,Studziana /obecnie Studzianka /,Hoszcza /obecnie Huszcza /,Thuczna, Kopytnik, Drobinka, Poloski, Dąbrowica – Wietrza / obecnie Dąbrowica Duża / , Paszki, Koroszczanka / obecnie Choroszczynka /, Bokinina /obecnie Bokinka /, Woroniec, Kodeniec, Krywabierwa, / obecnie Krzywowierzba /,Temna, Hola, Wyczółki, Karpcze, Wiłchy.Wsie były różnej wielkości Kolembrody miały 77 włók, a Woroniec 15 włók / ok.340 ha / i jak zapisano podłej jakości. Od ziemi słabej jakości kmiecie płacili po 8 groszy czynszu, a dobrej jakości 12 groszy z każdej włóki rocznie. Ponadto zobowiązani byli do składania zobowiązań w naturze np.po dwie beczki owsa lub w zamian 20 groszy, wóz siana lub za to 5 groszy.Dodatkowo obciążeni byli daninami w postaci kur, gęsi, jaj oraz robocizną w postaci tzw. tłoków, gwałtow, stacji, strózy czy kośnego. W wymienionym dokumencie znajduje się m.in. informacja o istnieniu trzech karczm w Brzozowym Kącie. Niestety w dalszym ciągu ścierały się spory polityczne o ziemie południowego Podlasia.W 1616 r. na Sejmie wileńskim,na którym rozsądzano spór między Koroną, a Litwą o ziemie płudniowego Podlasia ustalono, że starostwo wohyńskie, Biała i Łomazy mają należeć do Wielkiego Księstwa Litewskiego, woj. brzeskolitewskiego. Józef Geresz podaje, że w 1633 r. dzierżawę dóbr wohyńskich przejął Aleksander Ludwik Radziwił pochodzący z najzamożnieszych rodów litewskich. W 1638 r. król Władysław IV uposażył unicką cerkiew wohyńską do pobierania dziesięciny ze wsi Brzozowy Kąt, Derewiczna, Rudno i Wiski. W 1710 r. została utworzona parafia rzymsko- katolicka w Komarówce Podlaskiej, do której od samego początku należał Brzozowy Kąt. Należy dodać, że tereny te w dalszym ciągu należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej dotychczasowe woj. podlaskie w części środkowo wschodniej znalazło się w zaborze pruskim, a południowe Podlasie austriackim. Po zwycięskiej wojnie z Austrią w 1809 r. weszło w skład Księstwa Warszawskiego i zostało włączone do departamentu siedleckiego. Ciekawe informacje dotyczące zasiedlenia wsi w 1807 r. podane są na str.76 monografii parafii komarowskiej. Otóż w Brzozowym Kącie było 75 domów, w Komarówce 84/87, w Walinnie 86, w Derewicznej 109, a w Drelowie 90 domów. Od czasu utworzenia Królestwa Polskiego w 1815 r. Brzozowy Kąt wraz z okolicznymi wsiami wchodził w skład /departamentu/ woj. siedleckiego.Taki stan prawny trwał do 1837 r. Wówczas tereny te weszły w skład guberni siedleckiej jako jednostki administracyjnej w Królestwie Polskim – na wzór rosyjski. W1845 r. połączoną gubernie sidlecką z lubelską.W 1867 r .zmiany te zostały anulowane. W 1912 r. z części guberni lubelskiej i siedleckiej utworzoną gubernie chełmską, która została odłączona od Kraju Przywiślańskiego jako „ziemie rdzennie ruskie.” Do guberni chełmskiej należał fragment pow. radzyńskiego m. in. gmina Brzozowy Kąt. Gmina w Brzozowym Kącie jako jednostka jednowioskowa powstała w 1809 r. Po podziale Królestwa Polskiego na powiaty i gminy z początkiem 1867 r. gmina weszła w skład powiatu radzynskiego w guberni siedleckiej. W jej składzie znajdowały się : Brzozowy Kąt, Elizin, Derewiczna, Planta, Walinna, Wiski i Woroniec. Po odzyskaniu niepodległości należała do woj. lubelskiego, a w czsie okupacji znajdowała się w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa. Według stanu z dnia 01 lipca 1954 r. gmina Brzozowy Kąt składała się z 8 gromad. Została zniesiona 29 września 1954 r. wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Z obszaru gminy utworzono Gromadzkie Rady Narodowe w Komarowce Podl., Wiskach i Wohyniu. Po reaktywowaniu gmin z dniem 01 stycznia 1973 r. gminy Brzozowy Kąt nie przywrócono.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t.I s. 427 wyd. 1880 r.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t.I s. 427 wyd. 1880 r.

Podstawą gospodarki w epoce feudalnej były folwarki. Były to duże gospodarstwa rolne lub rolno – hodowlane produkujące na zbyt. W Polsce od XV w. rozwijał się tzw. folwark pańszczyźniany. Od drugiej połowy XVIII w. następowały tendencje do likwidacji pańszczyzny i parcelacji folwarków. W XIX w. starano się wprowadzać zasady gospodarki kapitalistycznej / praca najemna, ulepszanie organizacji, wprowadzanie nowych technologii i metod uprawy ziemi /. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego t.II s.345 znajduje się informacja o folwarku w Elizinie w gm. Brzozowy Kąt. Dzisiaj Elizin jest nazwą historyczną dla tzw. Kreczek w Brzozowym Kącie.Autorzy słownika podają, że folwark miał jeden dom,13 mieszkańców i 605 morg ziemi. Ciekawe jest pochodzenie nazwy folwarku. Najprawdopodobniej nazwa pochodzi od imienia Elizy Brzozowskiej /1818 – 1857 /córki Stanisława Kostki Zamojskiego XII ordynata na Zamościu, który w połowie XIX w. był właścicielem dóbr wohyńskich. Mężem Elizy był Zenon Brzozowski, przyjaciel Juliusza Słowackiego./ zob. hasło Wiski /.

JJW

Leszek Zugaj w pracy ” Dzieje samorządu i administracji w gminie Komarówka Podl. podaje za „Pamjatnają knizką sedleckoj guberni na god 1878” s.21, że w 1878 r. w gminie Brzozowy Kąt znajdowały się folwarki w Brzozowym Kącie, Walinnie, Wiskach, Worońcu, Derewicznej, Leśniczówce, Plancie i Rudnie. Świadkami przełomu XIX I XX w. byli dziadkowie dojrzewającego pokolenia rodziny Pawelców z tzw. Zalesia w Brzozowym Kącie, których zdjęcie zamieszczam niżej.

Zdjęcie w posiadaniu Kazimierza Pawelca

Zdjęcie w posiadaniu Kazimierza Pawelca

Od przedstawiania rysu czasów współczesnych zwalnia mnie cytowana monografia p. L. Zugaja. Uzupełnienie informacji o tej pięknej podlaskiej ziemi pozostawiam innym osobom , dla których rodowa ojczyzna jest świętością.

DOKUMENTY

Dokument ze strony internetowej Oddziału AP w Radzyniu Podl.

Dokument ze strony internetowej Oddziału AP w Radzyniu Podl.

Dokument z cytowanej pracy p. L. Zugaja

Dokument z cytowanej pracy p. L. Zugaja

 Dokument w posiadaniu Jana Wiśniewskiego

Dokument w posiadaniu Jana Wiśniewskiego

MAPY

Za A. Boczek, www.dziewule.strefa.pl

Za A. Boczek, www.dziewule.strefa.pl

Woj. podlaskie, 1635 r./wikipedia /

Woj. podlaskie, 1635 r./wikipedia /

Województwa I Rzeczypospolitej w 1635 r. Woj. brzeskolitewskie./ wikipedia /

Województwa I Rzeczypospolitej w 1635 r. Woj. brzeskolitewskie./ wikipedia /

Wojciechowski S., wycinek mapy woj. lubelskiego w II poł.XVI w., W- wa 1966

Wojciechowski S., wycinek mapy woj. lubelskiego w II poł.XVI w., W- wa 1966

Topograficzna Karta królestwa Polskiego, W-wa 1839, zam. w pracy L.Zugaja

Topograficzna Karta królestwa Polskiego, W-wa 1839, zam. w pracy L.Zugaja

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Pol. pod red. J.M. Bazewicza, W-wa 1907

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Pol. pod red. J.M. Bazewicza, W-wa 1907

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Pol. pod red. J.M.

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Pol. pod red. J.M.

Wycinek z mapy Woj.Instytutu Geogr., W-wa 1938, Łomazy, pas 41, słup 36

Wycinek z mapy Woj.Instytutu Geogr., W-wa 1938, Łomazy, pas 41, słup 36

Wycinek z mapy: Heldensfeld- Benedicti, Carte von Vest - Gallizien. Łuków, Międzyrzec, Parczew, / 1804 r. /

Wycinek z mapy: Heldensfeld- Benedicti, Carte von Vest – Gallizien. Łuków, Międzyrzec, Parczew, / 1804 r. /

Wycinek z mapy, W. Chrzanowski, Karta dawnej Polski, 1: 300 000, 1859 r. ze zbiorów Kujawsko - Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wycinek z mapy, W. Chrzanowski, Karta dawnej Polski, 1: 300 000, 1859 r. ze zbiorów Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wycinek z mapy - Karte des Deutschen Reiches - Mapa Rzeszy Niemieckiej, 1938 r. ark. 359 Łuków.

Wycinek z mapy – Karte des Deutschen Reiches – Mapa Rzeszy Niemieckiej, 1938 r. ark. 359 Łuków.

Uzupełnienia:

Komarówka Podlaska, 04 08 2012, fot. JW

Komarówka Podlaska, 04 08 2012, fot. JW

04 08 2012, fot. JW

04 08 2012, fot. JW

Z ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ
001_[1024x768]
Y_[1024x768]
X_[1024x768]
4-S__dy_Gminne_001_[1024x768]_[1024x768]
5_-_Gubernia_Siedlecka_001_[1024x768]_[1024x768]
Elizin

Stary_wiatrak

Brzozowy Kąt: źródło – zdj. wykonane przez Sławomira Kordaczuka / 05 2009 /. Własność p. Romana Prokopiuka, ostatnim młynarzem był jego ojciec / inf. od p. Łukasza Iwaszko /

 

INFORMACJA

Archiwum Państwowe udostępniło 5 kwietnia 2013 r. w serwisie ” Szukaj w Archiwach” kolejną partię skanów własnych materiałów archiwalnych.

Zawiera ona m.in. skany z Księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów Parafii w Komarówce za okres /1810 – 1825 /, skanow z Księgi urodzeń za

lata /1882 – 1899/ oraz wtórników za XIX w.

oi(1)

5uswryJu0ApzYVcOF6zUbw_[1024x768]d_QCv5_PCmv8U-leCfppQwIzydora_Sienkiewicza_Lipk__wn__
OvtkHv1q0vmkhsq69mEDiw
PIECZ_____[Max_Szeroko_____1024_Max_Wysoko_____768]
tom_I_[1024x768]

Brzozowy_K__t_001_[1024x768]

Odległość podana jest w milach pocztowych: 1 mila ok. 7,5 tys. m. / Poznańska Bilioteka Cyfrowa/

Brzozowy Kąt w sierpniu 2013 r.

DSCF0913_[1024x768]
DSCF0906_[1024x768]

DSCF0912_[1024x768]

Krzyż ufundowany w 1941 r. przez mieszkańców Brzozowego Kąta, poddany renowacji w 2009 r. Krzyż stoi przy drodze Radzyń Podlaski – Sławatycze.

DSCF0903_[1024x768]

NA CMENTARZU W KOMARÓWCE PODLASKIEJ – 02 11 2013

DSCF3325_[1024x768]DSCF3326_[1024x768]

p0001_[Max_Szeroko_____1024_Max_Wysoko_____768]

KOMARÓWKA PODLASKA – 23 SIERPNIA 2014

Ułan Niepokojczycki Krzysztofa Szczypiorskiego z Mińska Mazowieckiego zamieszczony w monografii – UŁANI LUBELSCY s. 36 wydanej w Warszawie w 2008 roku to ten sam , którego upamiętniono na Cmentarzu w Komarówce Podlaskiej. Płyta nagrobna leży po prawej stronie obelisku – pomnika Telesfora Niepokojczyckiego, dziedzica dóbr w Komarówce. / zdj. JW /. 7 Pułk Ułanów Lubelskich w okresie międzywojennym stacjonował w Mińsku Mazowieckim.

Źródło: Bialska Biblioteka Cyfrowa

Źródło: Bialska Biblioteka Cyfrowa

DSCF8687_[1024x768]
DSCF8690_[1024x768]

70 – LECIE LO W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

006_[1024x768](1)
001_[1024x768](3)
002_[1024x768](1)

Źródło: Album opracowany przez Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów LO w Komarówce Podlaskiej,Komarówka Podlaska – Lublin 2014.

autor_mapy
Nazwa_mapy
Mapa_odchudzona

Wyrys z mapy Karola de Pertheesa z 1786 r. przedstawiający przynależność starostwa wohyńskiego, w tym Komorowki / pisownia jak na mapie /, i Brzozowegokąta do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wyrys z mapy Karola de Pertheesa z 1786 r. przedstawiający przynależność starostwa wohyńskiego, w tym Komorowki / pisownia jak na mapie /,
i Brzozowegokąta do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Obja__nienia_mapy